Thông Báo : thong-bao-ve-ngay-dang-ky-cuoi-cung-de-thuc-hien-quyen-du-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2020.pdf