Công Bố Thông Tin Số 07/CD : CV 07-CD-CBTT-BCTC KIEM TOAN 2019.pdf