Đính Kèm : SCD-Nghi quyet DHDCD thuong nien nam 2008.pdf