Đính Kèm : SCD-Nghi quyet DHDCD thuong nien nam 2007.pdf