Đính Kèm : TB ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự ĐHCĐ và Nghị quyết.pdf