Đính kèm : SCD-Nghi quyet DHDCD thuong nien nam 2011.pdf