Đính kèm : scd-quyet-dinh-cua-hdqt-ve-viec-bo-nhiem-quyen-ke-toan-truong-va-thoi-kiem-nhiem-chuc-vu-ke-toan-truong.pdf