Theo chúng tôi trên:

Thông tin đến nhà đầu tư

Chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 [18/04/2018]

Chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018

Chi tiết download

Đính chính Nghị Quyết Số 03 / NQ – HĐQT[23/03/2018]

Về việc đính chính Nghị Quyết Số 03 / NQ – HĐQT

Chi tiết download

NQ03-HĐQT-NGAY 15-03-2018[16/03/2018]

Nghị Quyết 03 - Hội Đồng Quản Trị - Ngày 15-03-2018

Chi tiết download

NQ02-HDQT-GIA HAN KTT[16/03/2018]

Nghị Quyết 02 - Hội Đồng Quản Trị - Gia Hạn Kế Toán Trưởng

Chi tiết download

Công Bố Thông Tin Gia Hạn Quyền Kế Toán Trưởng [16/03/2018]

Công Bố Thông Tin Gia Hạn Quyền Kế Toán Trưởng

Chi tiết download

Về Việc Bổ Nhiểm Quyền Kế Toán Trưởng - CTCP Nước Giải Khát Chương Dương [15/09/2017]

Bổ Nhiểm Quyền Kế Toán Trưởng - CTCP Nước Giải Khát Chương Dương

Chi tiết download

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ đợt cuối của năm 2016 [30/05/2017]

Quý cổ Đông của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương

Chi tiết download

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU [29/05/2017]

Biên Bản Kiểm Phiếu

Chi tiết download

CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI NHÂN SỰ [26/05/2017]

CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Chi tiết download