Theo chúng tôi trên:

Thông tin đến nhà đầu tư

Về Việc Bổ Nhiểm Quyền Kế Toán Trưởng - CTCP Nước Giải Khát Chương Dương [15/09/2017]

Bổ Nhiểm Quyền Kế Toán Trưởng - CTCP Nước Giải Khát Chương Dương

Chi tiết download

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ đợt cuối của năm 2016 [30/05/2017]

Quý cổ Đông của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương

Chi tiết download

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU [29/05/2017]

Biên Bản Kiểm Phiếu

Chi tiết download

CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI NHÂN SỰ [26/05/2017]

CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Chi tiết download

NQ8 - BB HOP - DHCD 2017[26/05/2017]

Nghị Quyết 8 - Biên Bản Họp Đại Hội Cổ Đông 2017

Chi tiết download

Báo Cáo - Chi Tiết Các Điều Khoản Dự Kiến Sửa Đổi Của Điều Lệ - Điều Lệ Tổ Chức & Hoạt Động Của Công Ty CPNGK Chương Dương [05/05/2017]

Báo Cáo - Chi Tiết Các Điều Khoản Dự Kiến Sửa Đổi Của Điều Lệ - Điều Lệ Tổ Chức & Hoạt Động Của Công Ty CPNGK Chương Dương

Chi tiết download

Chương trình ĐHCĐ 2017- Các báo cáo HĐ SXKD- Các mẫu phiếu đăng ký tham dự[27/04/2017]

Chương trình ĐHCĐ 2017- Các báo cáo HĐ SXKD- Các mẫu phiếu đăng ký tham dự

Chi tiết download

CBTT- V/v bổ nhiệm Tổng Giám Đốc[29/08/2016]

CBTT- V/v bổ nhiệm Tổng Giám Đốc

Chi tiết download