Theo chúng tôi trên:

Thông tin đến nhà đầu tư

Tài liệu Đại Hội Cổ Đông Năm 2018[09/07/2018]

Tài liệu Đại Hội Cổ Đông Năm 2018

Chi tiết

Thông báo đề cử ứng cử Thành Viên Hội Đồng Quản Trị & Ban Kiểm Soát Nhiệm Kỳ 4 (2018-2023)[09/07/2018]

Thông báo đề cử ứng cử Thành Viên Hội Đồng Quản Trị & Ban Kiểm Soát Nhiệm Kỳ 4 (2018-2023)

Chi tiết download

Quy Chế Bầu Cử Năm 2018[09/07/2018]

Quy Chế Bầu Cử Năm 2018

Chi tiết download

Quy Chế Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2018[09/07/2018]

Quy Chế Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2018

Chi tiết download

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018[09/07/2018]

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Chi tiết download

Thông Báo Về Việc Dời Cuộc Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018[25/06/2018]

Thông Báo Về Việc Dời Cuộc Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018

Chi tiết download

Quyết định về việc gia hạn Quyền kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Nước Giải Khát Chương Dương [15/06/2018]

Quyết định về việc gia hạn Quyền kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Nước Giải Khát Chương Dương

Chi tiết download

Về việc ứng cử , đề cử và bầu Thành viên Hội đồng Quản trị [14/06/2018]

Về việc ứng cử , đề cử và bầu Thành viên Hội đồng Quản trị

Chi tiết download

Chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 [18/04/2018]

Chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018

Chi tiết download

Đính chính Nghị Quyết Số 03 / NQ – HĐQT[23/03/2018]

Về việc đính chính Nghị Quyết Số 03 / NQ – HĐQT

Chi tiết download