Theo chúng tôi trên:

Báo cáo thường niên

Báo Cáo Thường Niên 2017 [31/05/2018]

Báo Cáo Thường Niên 2017

Chi tiết

Báo Cáo Thường Niên 2016 [03/05/2017]

Báo Cáo Thường Niên 2016

Chi tiết download

Báo Cáo Thường Niên 2015[23/04/2016]

Báo Cáo Thường Niên 2015

Chi tiết download

Chương trình đại hội Cổ đông thường niên năm 2016[11/04/2016]

-Thông báo họp Đại hội Cổ đông thường niên ngày 25/4/2016 -Mẫu phiếu đăng ký tham dự đại hội. -Quy chế tổ chức ĐHCĐ năm 2016. -Các báo cáo của Ban Giám Đốc. -Các báo cáo của HĐQT.

Chi tiết download

Báo cáo thường niên 2014[18/06/2015]

Báo cáo thường niên 2014

Chi tiết download

Báo cáo thường niên 2013[09/09/2014]

Báo cáo thường niên 2013

Chi tiết download

Báo Cáo Thường Niên 2012[26/11/2013]

Báo Cáo Thường Niên 2012

Chi tiết download

Báo cáo thường niên 2011[16/12/2013]

Báo cáo thường niên 2011

Chi tiết download

Báo cáo thường niên 2010[16/12/2013]

Báo cáo thường niên 2010

Chi tiết download

Báo cáo thường niên 2009[04/12/2013]

Báo cáo thường niên 2009

Chi tiết download